سپاه مدیرعامل معزول بانک ملت را بازداشت کرد

پرتال واکنش:مدیرعامل معزول بانک ملت با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.
علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.
سپاه مدیرعامل معزول بانک ملت را بازداشت کرد
بنابراین گزارش پس از مدتها کار شناسایی و اطلاعاتی یک شبکه فساد بانکی در کشور کشف شده که رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از اعضای این باند است.
معاون بین الملل رستگار نیز بازداشت شده است.