صید بزرگترین کوسه جهان با ۴۰ متر طول/عکس

 

یزرگترین کوسه جهان با ۴۰ متر طول در کراچی پاکستان صید شدGiant-wale-shark-pakistan-3vakonesh (3)

Giant-wale-shark-pakistan-3vakonesh

 

 

Giant-wale-shark-pakistan-3vakonesh (2)

Giant-wale-shark-pakistan-3vakonesh (1)

منبع:پورتال خبری واکنش