عکسهای سانسور شده تلویزیون از شادی پس از گل مهاجم تراكتورسازی

عکسهای سانسور شده تلویزیون از شادی پس از گل مهاجم تراكتورسازی

سامان نریمان جهان زمانی که دومین گل خودش و سومین گل تراکتورسازی را مقابل تیم استقلال به ثمر رساند، شادی زایدالوصفی داشت.

شادی پس از گل مهاجم تراكتورسازی كه در تلویزیون سانسور شد

 شادی پس از گل مهاجم تراكتورسازی كه در تلویزیون سانسور شد

شادی پس از گل مهاجم تراكتورسازی كه در تلویزیون سانسور شد

شادی پس از گل مهاجم تراكتورسازی كه در تلویزیون سانسور شد

شادی پس از گل مهاجم تراكتورسازی كه در تلویزیون سانسور شد

شادی پس از گل مهاجم تراكتورسازی كه در تلویزیون سانسور شد

شادی پس از گل مهاجم تراكتورسازی كه در تلویزیون سانسور شد

شادی پس از گل مهاجم تراكتورسازی كه در تلویزیون سانسور شد

 شادی پس از گل مهاجم تراكتورسازی كه در تلویزیون سانسور شد