عکسی از خوشگذرانی شاه و فرح در دیزنی لند

عکسی از خوشگذرانی شاه و فرح در دیزنی لند

خوشگذرانی‌های شاه و فرح در انگلیس .شاه هم خوشگذران خوبی بود و هم جهانگرد خوبی.