عکسی بی موقع با فرمانده

عکسی که می بینید، تعدادی از نیروهای تیپ “جواد الائمه”  را در کنار فرمانده شان، شهید “حاج عبدالحسین برونسی” نشان می دهد. ظاهرا فرمانده تیپ، فرصتی پیدا کرده و مشغول کوتاه کردن موهای خود بوده است که بچه های بسیجی هم دم را غنیمت شمرده و دورش حلقه زده اند تا عکسی به یادگار با فرمانده محبوبشان داشته باشند و “حاج عبدالحسین” در همان وضعیت در عکس دیده می شود.  شهید “حاج عبدالحسین برونسی” در “عملیات بدر” شربت شهادت نوشید.

نثار روح بلندش صلوات