عکس سلفی دیدنی سید حسن خمینی و پسرانش

عکس سلفی دیدنی سید حسن خمینی و پسرانش

 

سید احمد خمینی با انتشار عکس زیر نوشت:


تو همانى كه دلم لک زده لبخندش را
او كه هركز نتوان يافت همانندش را

منم آن شاعر دلخون كه فقط خرج تو كرد
غزل و عاطفه و روح هنرمندش را

كاظم بهمنى

پى نوشت : خواستم يه سلفى دو نفره با بابام بگيرم كه هادى مزاحم و مراحم شد

سلفی دیدنی سید حسن خمینی و پسرانش + عکس