عکس علی دایی در کنار کودکان کار

عکس علی دایی در کنار کودکان کار

 

علی دایی با انتشار عکس زیر نوشت:

بازدید از انجمن حمایت از کودکان کار

 علی دایی در کنار کودکان کار