عکس فرزندان مرحوم هادی نوروزی

پرتال خبری واکنش:مرحوم هادی نوروزی و فرزندانش در زمین فوتبال