عیادت شخصیت های نظام از رهبر معظم انقلاب+عکس

 

 عیادت از رهبر

 عیادت از رهبر

 عیادت از رهبر

عیادت از رهبر

عیادت از رهبر

عیادت از رهبر

 عیادت از رهبر

عیادت از رهبر

عیادت از رهبر