قبرهای دسته جمعی برای کردهای به قتل رسیده توسط داعش /تصویر

گور تازه حفر شده در قبرستان به طور موقت برای مبارزان کرد که در نبرد با داعش به قتل رسیده اند، تهیه شده است.