قبر رضاشاه پهلوی بعد از تخریب شهرری در سال ۱۳۵۹/عکس

98528_713