قبر فرمانده شهید نیروی دریایی ایران در شهریور ۱۳۲۰/عکس

98266_905