قوانین دست و پاگیر از خصوصی سازی حذف می‌شود

IMG14200265
قوانین دست و پاگیر از خصوصی سازی حذف می‌شود
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: قوانین دست و پاگیر باید از روند اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی حذف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی گفت: قوانین دست و پاگیر باید از فرایند خصوصی سازی کشور حذف شود. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: حذف قوانین و مقررات دست و پا گیر موجب موفقیت در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و روند خصوصی سازی می شود.

محمدی افزود: رونق اقتصادی و رسیدن به بلوغ و باروری تولید با تقویت و فضاسازی مثبت برای حضور بخش خصوصی به وجود می آید و بازنگری در خصوصی سازی با نگاه اصلاحی و تیزبینانه در حوزه قوانین نیاز این بخش است.

وی تصریح کرد: تولید فکر و اجرای اصلاحات کارآمد در روند خصوصی سازی باید از استان ها آغاز شود و اقدامات سازنده باید بارور شود. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بیان داشت: قوانین و مقررات دست و پا گیر موجب کاهش انگیزه در سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می شود.