قیمت ماشین در بازار امروز

1
1

ایران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وانت باردو جدید . یورو ۴

۱۳,۱۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۴۲,۰۰۰

وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

سمند SE

۲۴,۹۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۸,۳۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۷,۰۰۰

سمند سورن MUX

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

۲۹,۴۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۳۱,۳۰۰,۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 یورو ۴

۲۸,۷۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۷۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۵۷,۰۰۰

سمند سریر

پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴

۲۷,۴۰۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX ۴۰۵ موتور TU5

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۷,۸۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳,۹۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۸۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس LX یورو ۴

۳۹,۱۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX

۴۳,۱۰۰,۰۰۰

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۴,۱۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۶,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۷,۱۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

۵۰,۵۰۰,۰۰۰

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۶,۹۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رانا EL . TU5

۲۹,۹۰۰,۰۰۰

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

رانا LX . TU5

۳۰,۸۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۳۲,۰۰۰

تندر E1

۳۳,۲۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2 دوگانه سوز

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2

۴۴,۸۰۰,۰۰۰

۴۵,۶۵۱,۰۰۰

وانت دیزل تونلند

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

سایپا

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پراید ۱۳۲ SE

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ LE

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۳۶۶,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX

۱۸,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۸۵۷,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SX

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۵۷,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۶۶,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۶۶,۰۰۰

پراید ۱۴۱ EX

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ LE

پراید ۱۴۱ SX

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۱۳,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SE

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۴۳۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۹,۱۰۰,۰۰۰

۱۶,۴۹۳,۰۰۰

پراید ۱۱۱ EX

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۴۳,۰۰۰

پراید ۱۱۱ LE

۱۸,۶۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SX

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۷۶,۰۰۰

پراید SL ۱۳۱

۱۶,۶۰۰,۰۰۰

۱۴,۴۷۴,۰۰۰

پراید SL ۱۳۱ گازسوز

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۵,۹۴۹,۰۰۰

پراید SX ۱۳۱

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۴۲,۰۰۰

پراید SE ۱۳۱

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۱۹۲,۰۰۰

پراید LE ۱۳۱ گازسوز

۱۸,۹۰۰,۰۰۰

۱۶,۸۴۰,۰۰۰

پراید LE ۱۳۱

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۴۹,۰۰۰

پراید EX ۱۳۱

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۴۲,۰۰۰

پراید EX ۱۳۱ گازسوز

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

پراید TL ۱۳۱

۱۷,۲۵۰,۰۰۰

تیبا دوگانه سوز

۲۳,۸۰۰,۰۰۰

تیبا EX

۲۰,۸۰۰,۰۰۰

تیبا LX یورو ۴

۲۱,۷۰۰,۰۰۰

تیبا SX یورو ۴

۲۲,۶۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۶۰,۰۰۰

وانت نیسان . ABS . تاخوگراف

۲۴,۴۰۰,۰۰۰

۲۱,۹۳۵,۰۰۰

وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف

۲۵,۷۰۰,۰۰۰

۲۳,۷۶۰,۰۰۰

وانت نیسان دیزل . ABS . کولر

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

۲۶,۲۸۰,۰۰۰

وانت شوکا

۲۸,۱۰۰,۰۰۰

۲۵,۸۷۰,۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

زانتیا . مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۸۲۰,۰۰۰

سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰

نیسان تینا HIGH

۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۶۷۰,۰۰۰

نیسان تینا MID

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰

نیسان قشقایی HIGH

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

ماکسیما . مولتی مدیا

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱

۸۶,۲۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۱۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲

۸۸,۴۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۷۷,۵۰۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۷,۸۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۱۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۷,۲۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۱۰,۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

۳۹,۱۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۱۰,۰۰۰

رنو تندر E1 یورو ۴

۳۳,۲۰۰,۰۰۰

کرمان خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

هیوندای آوانته اتوماتیک

۸۱,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

لیفان ۵۲۰ آی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸

۴۳,۲۰۰,۰۰۰

۳۹,۹۰۰,۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۳,۹۹۰,۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۶۰,۰۰۰

جک J5

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۶,۹۰۰,۰۰۰

لیفان X60

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۰۰,۰۰۰

لوبو

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک

مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک

۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱٫۶

۸۲,۵۰۰,۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۲,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۳۰,۱۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۱,۶۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۳,۸۰۰,۰۰۰

بسترون . آسا B50

۶۹,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۳۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۸,۵۰۰,۰۰۰

۵۶,۷۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

۶۹,۸۰۰,۰۰۰

۶۹,۷۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰,۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

MVM ۱۱۰ چهار سیلندر

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM ۱۱۰ سه سیلندر

۲۰,۳۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

MVM ۵۳۰

۳۹,۶۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM ۳۱۵ هاچ بک

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM ۳۱۵ صندوقدار

۳,۷۴۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

تیگو _ X33

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

راین

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

ولیکس C30 دنده ای . با سانروف

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

ولیکس C30 اتوماتیک

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

زاگرس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ویرا

مرتب خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

گک گونو – G5

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۵۳,۵۰۰,۰۰۰

ون MPX

هرور

کاکی ۵

دیار خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وینگل ۳ تک کابین

وینگل ۳ دو کابین

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

وینگل ۵ تک کابین

به زودی

وینگل ۵ دو کابین

۶۱,۵۰۰,۰۰۰

۶۰,۳۰۰,۰۰۰

هاوال M4

به زودی

هاوال H6

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سنوا

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

E150 صندوق دار

۵۳,۹۰۰,۰۰۰

E150 هاچ بک

۵۳,۴۰۰,۰۰۰

۱۱۰