لحظه تولد یک قاتل!/عکس

باورش سخت است که جانوری که در هنگام بلوغ یکی از قدرتمند ترین حیوانات زمین بشمار میرود در لحظه تولد اینقدر کوچک و آسیب پذیر باشد. تولد کروکودیل ها در یک باغ وحش تعلق دارد.