مبارزه با ریزگردها /فیلم

21351_674

با خبر شدیم که آقای سید محمد هادی رضوی در رابطه با مبارزه با ریزگردها و تثبیت ماسه های روان کار کرده است
جهت دریافت طرح به محل کار ایشان مراجعه و اعلام نمودند که با توجه به مشکل ریز گردها در کشور از سال های قبل و وجود ماسه های روان در سیستان بلوچستان تا صحرای آفریقا برآن شدم که نسبت به موضوع تحقیق و قدمی جهت مبارزه با پدیده مخرب بردارم
آقای سید محمد هادی رضوی در این رابطه فیلمی خدمتتان ارائه نمودند که نتیجه قسمتی از طرح و عملکرد این ایشان میباشد