محافظت ویژه از پادشاه عربستان برای دو رکعت نماز /عکس

محافظت ویژه از پادشاه عربستان برای دو رکعت نماز /عکس

 

محافظت از ملک سلمان هنگام نماز جنجالی با کفش در حرم امن الهی.

محافظت ویژه از پادشاه برای دو رکعت نماز