محمدرضا پهلوی پس ازنامزدی با فوزیه/عکس

محمدرضا (ولیعهد) و فوزیه (شاهزاده مصری) پس از نامزدی در مصر

105667_341