مغازه تاناکورا در زمان قاجار/عکس

یک مغازه فروش لباس دست دوم (تاناکورای اون زمان) سال 1286

108058_188