مناقصه خرید “چفیه” در روزنامه کیهان/عکس

 

19921_692

عکس قدیمی

نیک سالحی