منظم‌ ترین نماینده مجلس/عکس

این تقدیرنامه تو107824_396سط صفحه اجتماعی حامیان نادر قاضی پور منتشر شده است.