میزان مرگ در اثر مصرف مواد مخدر در خوزستان

۱

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: فوت بر اثر سوءمصرف مواد مخدر در خوزستان دو برابر شد.

سید فرزاد حسینی گفت: در مهرماه سال جاری تعداد ۱۹ نفر در اثر سوء مصرف مواد مخدر در استان خوزستان جان خود را از دست دادند.

او گفت: آمار فوت‌شدگان ناشی از در اثر سوءمصرف مواد مخدر در مهرماه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌ها پنج نفر بود و با افزایش ۸٫۲۰۰ دهم درصدی مواجه است.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان همچنین عنوان کرد: تمام افراد فوت شده بر اثر سوءمصرف مواد مخدر در مهر امسال مرد بوده‌اند.

در هفت ماهه نخست امسال تعداد ۸۵ نفر در اثر سوءمصرف مواد مخدر در استان خوزستان جان خود را از دست دادند.