نتیجه امام خمینی در حال خلبانی/عکس

احمد خمینی این عكس را در اینستاگرام خود با این مضمون منتشر كرده است: در ارتفاع ٨٠٠٠ مترى از زمین و در دماى -٥٦ درجه سانتى گراد

103698_950