واکنش دختران اروپایی به حجاب/تصاویر

13j6bv3x7986tkzwpcz1

هدف این جوانان مسلمان، بررسی واکنش زنان و دختران غربی به درخواست پوشیدن حجاب برای نخستین بار بوده است؛ و این که آنها با دیدن چهره محجبه خود چه احساسی پیدا می کنند. این دختران از آسیا و کشورهای غربی و از ادیان مختلف هستند.

جالب آنکه اغلب این دختران نه تنها از مشاهده چهره خود با حجاب آزرده نشدند، بلکه واکنش آنها حاکی از رضایت بود و برخی هم احساس می کردند که با حجاب، احترام بیشتری در جامعه خواهند داشت.بیشتر این دختران وقتی خود را با حجاب در آینه دیدند، گفتند: این نوع پوشش را دوست دارم!

 واکنش دختران اروپایی به حجاب + تصاویر

 واکنش دختران اروپایی به حجاب + تصاویر

 واکنش دختران اروپایی به حجاب + تصاویر

 واکنش دختران اروپایی به حجاب + تصاویر

 واکنش دختران اروپایی به حجاب + تصاویر

 واکنش دختران اروپایی به حجاب + تصاویر

منبع : باشگاه جوانان