وقتى اندرانیک تیموریان «قران» را مى بوسد و راهى برزیل مى شود/عکس

وقتى اندرانیک تیموریان «قران» را مى بوسد و راهى برزیل مى شودando