وقتی دختر صدام حسین ادای پدر را درمی آورد!/عکس

رغد صدام، دختر صدام حسین دیکتاتور مخلوع عراق اخیرا در دیدارهای خود با لباس عربی مردانه حاضر می شود تا شاید خاطر پدر را زنده کند.

دختر صدام