پاسخ دیپلماتیک ولایتی به رفتار کوفی عنان/عکس

پس از پایان این دیدار، کوفی عنان با ولایتی به رسم دیپلماتیک دست می دهد و عکاسان خبری هم از این دست دادن عکس می گیرند اما نکته قابل توجه این است که در جریان این دست دادن، ولایتی پاسخ جالبی به اقدام کوفی عنان می دهد.

کوفی عنان هنگام دست دادن با ولایتی، دست چپ خودش را در جیب خود کرده و علی اکبر ولایتی هم در پاسخ، بلافاصله دست چپش را در جیب می کند و لبخند می زند تا اقدام عنان، بی پاسخ نماند.

m3yqzwqd0hbzpnujolmf

در این تصویر، کوفی عنان دست چپش را در جیبش کرده است

 ولایتی

در این تصویر، ولایتی هم به رفتار عنان پاسخ می دهد