پرواز ناموفق پراید در جاده! /عکس

پرواز ناموفق پراید در جاده! /عکس

حادثه بوجود آمده براي يک دستگاه خودروي پرايد در جاده مسجدسليمان به شهرکرد.