پرچم شاهنشاهی در کنار پرچم ایران در مسابقه والیبال ایران و آمریکا!/عکس