پست پرحاشيه مهرداد ميناوند در اينستاگرام

پرتال خبری واکنش:مهرداد ميناوند اين عكس را در اينستاگرام منتشر كرده و شعر و توضيحاتي من باب قضاوت داده است. اين پست با واكنش‌هاي متفوت و بعضا شديد مخاطبان روبرو شده است و به‌عكس محتواي نوشته ميناوند، قضاوت‌هايي را برانگيخته است!

خانواده ایرانی -فوتباليست سابق تيم ملي نوشته: ﻧﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﺯ ﻧﺸﺎﻥ

 • ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼ
  ﻧﻪ ﭘﺎﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﯽ ﻭﻧﻪ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻣﮑﺎﻥ
  ﺩﻭﺭﻭﯾﯽ
  ﻧﻪ ﻣﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﺯﮔﯽ ﻭ ﻧﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺪ
  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﮐﯽ
  ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﻮﯾﺪ ﻧﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮﺵ
  ﮔﻮﯾﺪ
  ﻧﻪ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺑﺪﯼ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﮑﺮ ﺗﺪﻓﯿﻦ
  ﺣﻘﯿﻘﺖ
  ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﺎﺭ ﺍﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ
  ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﺴﻮﯼ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺮﻭﯾﻢ
  ﺑﺎ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﯼ،
  ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ
  ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﻮﺑﺴﺖ
 • مهرداد ميناوند