چگونه می توان بدون کارمزد از حساب موجودی گرفت؟

IMAGE635417102898611961

البته این روش برای برخی از خودپردازهای بانک ها جواب می دهد و این درصورتی است که مبلغ موجود در کارت زیر دویست هزار تومان مانده داشته باشد.

در این روش در صورتی که کارت عضو شبکه شتاب دارای مانده ای کمتر از دویست هزار تومان باشد شخص با مراجعه به خودپرداز می تواند درخواست برداشت مبلغ دویست هزار تومانی داشته باشد.

در این صورت برخی از خودپردازها اعلام می کنند که حساب دارای مانده کافی برای برداشت نیست و مانده حساب را اعلام نمی کند.

اما بسیاری از خودپردازها مانده با ارائه رسید مانده حساب اعلام می کنند که مانده حساب کافی نمی باشد!

نکته جالب اینکه به همراه رسید کافی نبودن مانده حساب، مانده قابل دسترس یا قابل برداشت را نیز اعلام می کنند!

بدین ترتیب با اجرای ترفند فوق دیگر هزینه ای بابت اعلام مانده کارت شتابی که از ماه گذشته ۱۲۰۶ ریال تعیین شده است از حساب مشتری کسر نمی گردد.