چگونگی شکنجه کردن “داعش”(+۱۸)/عکس

در پیروزی های اخیر ارتش سوریه، محلی که در آن تروریست های داعش اقدام به شکنجه افسران ارتش سوریه کرده بودند، به دست ارتش سوریه افتاده است. در عکس مشخص است که نیروهای داعش افسران ارتش سوریه را بدون غذا نگه داشتند تا جان باختند.