ژست جالب ظریف/عکس

مراسم استقبال از ریاست محترم جمهوری در بازگشت از سفر عمان

101861_896