کار فرما نمی‌تواند طبقه شغلی را تغییر دهد / تنزل رتبه گروه کارگران با تغییر کارفرما تخلف است

 

2372589_847

افرادی که در طرح طبقه بندی مشاغل قرار گرفته اند و با تغییر مدیریت ها در حوزه‌های کاری خود با تنزل همراه شدند می‌توانند طرح شکایت کنند تا مشکلشان را بررسی کنیم. وی تصریح کرد: اگر فرد با آمدن مدیر درهمان شغلی که بود باقی بماند اجازه تغییر رتبه آن توسط هیچ کارفرمایی قانونی نیست. 

وی با اشاره به اینکه مدیران نمی‌توانند طبقه شغلی افرادی که در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت‌ کرده‌اند را تغییر بدهند خاطرنشان کرد: با تغییر مدیریت ها نگران کم شدن رتبه و گروه خود نباشید. 

اما نکته قابل توجه این است که با وجود قانون درهمین پایتخت شاهد تخلفاتی از این دست هستیم کاهش رتبه و گروه برای حدود 60 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری تندر پارس خودرو ، همه وهمه از نشان رعایت نشدن قانونی است که نوشته شده اما در مرحله عمل با نقص همراه بوده است.