کار فرهنگی به سبک داعش /عکس

توزیع محصولات فرهنگی و تبلیغاتی داعش در استان دیالی عراق