کالبد شکافی گرگ/عکس

کالبد شکافی یک گرگ برای دانش آموزان بازدید کننده از موزه تاریخ طبیعی در پارک حیات وحش بریتانیا

98815_804