گسترش زبان فارسی در روسیه

ایران شناسان روس و سفیر ایران در روسیه، در نشستی با عنوان “گسترش زبان فارسی و مطالعات ایران شناسی” در مسکو شرکت کردند.1

در این نشست که با عنوان « گسترش زبان فارسی و مطالعات ایران شناسی» با حضور دکتر مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه برگزار شد، تعدادی از استادان شرق شناس و ایران شناسان روسیه درباره  فعالیت موسسه های مطالعاتی این کشور به ویژه در عرصه گسترش زبان و ادبیات فارسی، تربیت دانشجو و گسترش کرسی های آموزش زبان فارسی، تالیف و انتشار کتاب، مقاله و پژوهش های مرتبط با مسایل ایران بیان کردند.
سفیر ایران در روسیه با بیان اینکه گسترش آموزش زبان فارسی و مطالعات ایران شناسی از اصلی ترین حوزه های همکاری میان ایران و روسیه محسوب می شود، افزود: آثار پژوهش های شرق شناسان و ایران شناسان روسیه در نگاه مقامات و کارشناسان این کشور در نشست های بین المللی کاملا مشهود است و ایران از تقویت این فعالیت ها حمایت می کند.
سنایی خاطرنشان کرد: علاوه بر پیگیری مسایل سیاسی و اقتصادی در روابط ایران و روسیه، گسترش همکاری های فرهنگی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
سنایی که به تازگی سکان سفارت ایران در روسیه را در دست گرفته است، افزود: از پیشنهادها و ایده های استادان شرق شناس و ایران شناسان روسیه برای گسترش همکاری ها و روش های جدید همکاری استقبال می کنیم.
سفیر ایران در روسیه با اشاره به فعالیت های انجام شده برای تاسیس کرسی های آموزش زبان فارسی در دانشگاه های مناطق مختلف روسیه تاکید کرد: به طور قطع حمایت از این کرسی ها و توسعه آن در دستور کار قرار دارد.