یارانه بهمن ماه به حساب سرپرستان خانور واریز شد

هفتاد و دومین مرحله یارانه نقدی به ازاء هر نفر 45 هزار و 500 تومان، به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.