اراذل و مزاحمان نوامیس در تهران /تصاویر

تعداد 105 نفر از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس براساس گزارشات مردمی و درخواست برخی نهادها از جمله آموزش و پرورش از محلات شرق و جنوب تهران دستگیر و جمع آوری شدند.

.

 اراذل و اوباش

 اراذل و اوباش

 اراذل و اوباش

 اراذل و اوباش

 اراذل و اوباش

 اراذل و اوباش

  اراذل و اوباش