ارسال کمک‌های ایران به یمن /تصاویر

محموله ملزومات امدادی کشتی نجات «ایران شاهد» حاوی کمکهای بشر دوستانه مردم ایران برای مردم مظلوم یمن در بندر شهید رجایی بارگیری شد.

.

 ارسال کمک های ایران به یمن

  ارسال کمک های ایران به یمن

  ارسال کمک های ایران به یمن

 ارسال کمک های ایران به یمن

 ارسال کمک های ایران به یمن

 ارسال کمک های ایران به یمن

 ارسال کمک های ایران به یمن

مهر