افزایش قمیت مسکن در تهران

براساس گزارش مرکز آمار ایران متوسط قمیت فروش مسکن در تهران که مربوط به فصل زمستان است نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۱۳ درصد رشد نشان می دهد.

مرکز آمار ایران اطلاعات قیمت و اجاره مسکن زمستان 93 در شهر تهران را منتشر کرد.

با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از زمستان 1392 تاکنون از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است، استفاده می‌شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی
متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 44150 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.0 درصد، افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 19.0 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.0 درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 90856 هزار ریال ددر منطقه 3 و کمترین آن در حدود 13954 هزار ریال در منطقه 20 بوده است.

تغییرات قیمت فروش در هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10 هزار ریال در منطقه 20 و حداکثر 248683 هزار ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق 22‌گانه شهرداری تهران منطقه 8 با 9.3 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 21 با 0.5 درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 41326 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 3.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 13.0 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 20.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.9 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 86470 هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود 20587 هزار ریال در منطقه 8 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 6514 هزار ریال در منطقه 12 و حداکثر 241753 هزار ریال در منطقه 2 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 12.6 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 23 با 0.8 درصد دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 180955 ریال بوده ا ست که نسبت به فصل قبل 5.0 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 15.1 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 9.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.9 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، 309960 ریال در منطقه یک و کمترین آن 93484 ریال در منطقه 19 بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 22222 ریال در منطقه 20 و حداکثر 931435 ریال در منطقه 2 بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22‌انه شهرداری تهران، منطقه 5 با 13.2 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 1.4 درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.