تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب

vakonesh.com58ee9e8112ea33c84756a18115f071a9

تعبیر خواب

vakonesh.comba36b6920738f7c1edffac3fd77891a7

تعبیر خواب عروسی

تعبير خواب عروسی به روايت ابراهيم کرماني

اگر درخواب عروسي را با چنگ و ناي بيند، دليل مصيبت است.

___________________________________

تعبير خواب عروسی به  روايت جابرمغربی

اگر زني بيند كه عروس شده او را پيش شوهر مي بردند، دليل است كه آخر او باشد.

___________________________________

تعبير خواب به عروسی روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصيبت. تنها يک مورد بد نيست که عروس را به نام و مشخصات بشناسيد تازه در اين مورد هم ترديد فراوان وجود دارد و شرايطي است که توضيح آن وقت مي گيرد و بيشتر ايجاد ترديد مي کند. اگر کسي در خواب ببيند که داماد شده و نداند عروس کيست و چه ناميده مي شود به هيچ وجه خوب نيست چون معبران نوشته اند پايان عمر چنين کسي نزديک است. زن نيز اگر چنين خوابي ببيند و نداند داماد کيست و چه کسي شوهر کرده حکم همين است.