جمع‌آوری دستفروشان در تهران /عکس

تردد معبربانان در خیابانها و برخورد با دستفروشان
.
.
تردد معبربانان در خیابانها و برخورد با دستفروشان