شهاب سنگ سقوط کرده در زنجان/عکس

قطعه ای از تکه شهاب سنگی که شهر را روشن کرده بود در 115 کیلومتری زنجان یافت شد.