علت فوت تهراني‌ها در سال 93

مديرعامل سازمان بهشت زهرا (س) گفت: بيشترين علت فوت در تهران ايست قلبي بوده که 109 نوزاد، 3034 زن و 3839 مرد و در کل 6982 فوت به اين علت رخ داده است.
آفتاب نیوز: اکبر توکلي با اشاره به آمار فوت شدگان و دفن شدگان سازمان بهشت زهرا(س) در سال 93 گفت: تعداد کل فوت شدگان در سال گذشته 52 هزار و 966 نفر بود که از اين تعداد 2265 متوفي نوزاد، 30247 متوفي مرد و 20454 متوفي زن بودند.

وي با اشاره به کمترين فوت شدگان از نظر گروه سني خاطرنشان کرد: اين افراد گروه سني 5 تا 9 سال را شامل مي شوند؛ اين در حاليست که بيشترين فوت شدگان از نظر سني گروه افراد بالاي 65 سال هستند که شامل 13645 زن و 15551 مرد مي شود.

مديرعامل سازمان بهشت زهرا(س) درخصوص فوت شدگان و دفن شدگان خارج از مجموعه سازمان بهشت زهرا(س) هم اظهارکرد: خارج از مجموعه بهشت زهرا (س) 310 نوزاد، 6331 زن و 10137 مرد فوت شده که در کل 16778 فوتي بوده اند. همچنين آمار دفن در سازمان 1966 نوزاد، 14123 مرد و همچنين 20110 زن بوده که در مجموع 36188 فوتي را شامل مي شود.

وي با اشاره به کمترين علت فوت در سال 93 که به بيماري هاي التهابي چشم برمي گردد، گفت: تنها يک مرد به علت اين بيماري جان خود را از دست داده است. اين در حاليست که بيشترين علت فوت ايست قلبي بوده که 109 نوزاد، 3034 زن و 3839 مرد و در کل 6982 فوت به اين علت رخ داده است.

توکلي با تاکيد بر اينکه کمترين تعداد متوفيان در منطقه 22 شهرداري تهران بوده است، اظهار کرد: در اين منطقه طي سال گذشته فوت 101 زن، 135 مرد و 3 نوزاد گزارش شده که در مجموع 239 فوتي جزو اين آمار هستند. از سوي ديگر بيشترين تعداد متوفيان مربوط به منطقه 10 شهرداري تهران است که 1333 زن، 1860 مرد و 14 نوزاد را شامل مي شود که در کل 3207 نفر در اين منطقه جان خود را از دست داده اند.