قربون‎ صدقه معاون ‎روحانی ‎برای‎ نوه‎اش / عکس

محمد شريعتمدارى معاون اجرایی رییس جمهور در جدیدترین پست اینستاگرامی خود خطاب به نوه دوساله خود نوشت:

قربونت برم دختر گل بسر

بابابزرگ
چوخ گزلدى بابا
من سنه چوخ ايستيرم بابا
گوربان سنه بابا
من در آذربايجان شرقى ديار شهريار و پروين،ستارخان و باقرخان صائب و خاقانى و نظامى ديار رهبرم خامنه اى و مدفن بيش از ده هزار شهيد و بيست و سه هزار جانباز و دوهزار ازاده هستم ديار مدنى و قاضى طباطبائى و باكرى والبته بياد شيرين تو در بين هموطنان آذريم.

قربون‎ صدقه معاون ‎روحانی ‎برای‎ نوه‎اش

باشگاه خبرنگاران