مهدی هاشمی در مراسم اعتکاف /تصاویر

مهدی هاشمی، با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات در مراسم اعتکاف این دانشگاه شرکت کرد.
.

(تصاویر) حضور مهدی هاشمی در مراسم اعتکاف

(تصاویر) حضور مهدی هاشمی در مراسم اعتکاف

(تصاویر) حضور مهدی هاشمی در مراسم اعتکاف