قیمت خودروهای وارداتی در ایران ۹۴/۰۳/۳۱

واکنش: قیمت خودروهای وارداتی در این هفته تغییری نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.

قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:

 

mashin