قیمت خودروهای چینی /جدول

قیمت روز انواع خودروهای چینی در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
.
قیمت خودروهای چینی در بازار/جدول