بلایی که صاعقه برسر این درخت آورده+عکس

صاعقه این درخت کافور را در چین از بین برده است

102896_819